Hvad arbejder vi for?


 • at skabe opmærksomhed og accept af stemmehøring, paranoia og andre usædvanlige oplevelser.
 • accept og forståelse for at disse oplevelser er meningsfulde, forståelige og relateret til ens liv.
 • at give alle, der har disse oplevelser, muligheden for at tale frit sammen om dem, i trygge fordomsfrie rammer.
 • at støtte enhver med disse oplevelser til at finde sin egen, individuelle vej til at komme til en forståelse af dem, lære af dem, og opnå personlig udvikling igennem dem.
 • at det er muligt, ved at ændre ens relation til dem, at komme til at leve et helt og fyldestgørende liv.
 • at det bliver muligt at vælge andre former for hjælp, end psykiatriens, hvis man ønsker det


Det gør vi ved at:

 • skabe og støtte udbredelsen af selvhjælpsgrupper. 
 • organisere og gennemføre undervisning/workshops/foredrag for såvel stemmehørere, professionelle som andre interesserede.
 • tæt samarbejde med Intervoice; det internationale stemmehørernetværk
 • arbejde for bedre vilkår for stemmehørere

.

Vedtægter

Paragraf 1

Stk. 1. Foreningens navn er Stemmehørernetværket i Danmark, og betegnes herefter som ”stemmehørernetværket”

 

Paragraf 2 Formål

Stk. 1.1 At støtte op om, at mennesker der hører stemmer, ser syner eller har andre sanselige oplevelser, får kendskab til, at de ikke er alene.

Stk. 1.2 At etablere gensidig støtte for stemmehørere, deres pårørende og fagfolk ved blandt andet at afholde konferencer.

Stk. 1.3 At formidle viden om stemmehøring.

Stk. 1.4 At arbejde for afstigmatisering af mennesker der hører stemmer, ser syner eller har andre sanselige oplevelser.

Stk. 1.5 At støtte op om mennesker der hører stemmer, ser syner eller har andre sanselige oplevelser, samt deres pårørende ved at skabe kontakt til personer, der laver individuelle forløb og/eller stemmehørergrupper, der arbejder med en tilgang, der er dialog- og traumefokuseret.    

Stk. 2. Stemmehørernetværket er uafhængig af partipolitiske, behandlermæssige, religiøse og økonomiske interesser.

Stk. 3. Stemmehørernetværket er en del af det internationale stemmehørernetværk, Intervoice.

Stk. 3.1 At oplyse om Intervoice.

 

Paragraf 3 Medlemskab

Stk. 1. Medlemskab af Stemmehørernetværket er for:

Stk. 1.1 Personer i Danmark der hører stemmer, ser syner eller har lignende oplevelser på andre sanser.

Stk. 1.2 Personer som er interesserede i, at fremme Stemmehørernetværkets arbejde.

Stk. 1.3 Diverse foreninger og organisationer som har en interesse i at fremme Stemmehørernetværkets arbejde.

Stk. 1.4 Pårørende og fagfolk, der er interesserede i at støtte stemmehørere ud fra et traumefokuseret synspunkt.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved at udfylde formularen på hjemmesiden www.stemmehoerer.dk og efterfølgende betale kontingent. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 2.1 Kontingentet gælder kun for indeværende år.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk. 4. Bestyrelsen har retten til at opsige ethvert medlemskab, hvis der er tungtvejende grunde herfor. Den hvis medlemskab bliver ophævet, har retten til at blive hørt af bestyrelsen, inden en endelig beslutning.

Stk. 5 Hvis man ikke længere ønsker medlemskab kan udmelding foregå ved at sende en mail til kasserer@stemmehoerer.dk

Stk. 5.1. Ved udmelding refunderes kontingentet ikke.

 

Paragraf 4 Daglig ledelse

Stk. 1.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden, kassereren og højest 6 andre medlemmer. Formanden og næstformanden skal enten være stemmehørere og/eller have lignende oplevelse på de andre sanser, eller tidligere have haft sådanne oplevelser.

Stk. 1.2 Efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer.

Stk. 1.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.

Stk 1.3.1 Det er bestyrelsens opgave at sikre at det kun er halvdelen af bestyrelsen, der stiller op til valg, og at intet bestyrelsesmedlem sidder længere end 2 år uden at de er blevet valgt til dette af generalforsamlingen.

Stk. 1.4 Bestyrelsens medlemmer skal have mulighed for genvalg.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen er selvskrevne medlemmer af eventuelle udvalg.

Stk. 4. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker skriftligt, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 6. Opstilling til bestyrelsen kan kun ske på følgende måde:

 • Ved at fremsende en præsentation til bestyrelsens mail senest 8 dage før generalforsamlingen, så denne kan præsenteres på generalforsamlingen.

Stk.7. Det er kun formanden, næstformanden og kassereren, der har adgang til bank, MitID og lignende

Stk. 7.1. Der skal altid være mindst 2 medlemmer af bestyrelsen der har adgang til emnerne beskrevet i stk. 7.

 

Paragraf 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.1 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 2. halvår.

Stk. 2.2 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt til alle medlemmer.

Stk. 3.1 Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Mødeberettigede på generalforsamlingen, er alle medlemmer, der senest 7 dage forinden har betalt kontingent.

Stk. 4.1 Stemmeberettigede på generalforsamlingen, er medlemmer med personligt medlemskab, der senest 7 dage forinden har betalt kontingent.

Stk. 5. Generalforsamlinger afholdes ved fysisk fremmøde eller hvis det ikke er muligt kan det afholdes online.

Stk. 6. Dagsorden har følgende faste punkter:

 • Valg af referent og dirigent.
 • Præsentation af bestyrelsen
 • Formandens beretning.
 • Foreningens regnskab, kontingent og budget for kommende år.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af bestyrelsessuppleanter.

 

Paragraf 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Formanden kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ligesom der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling når 1/3 af medlemmerne begrunder det overfor bestyrelsen.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen. Indkaldelse skal udsendes senest 2 uger før afholdelsen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes online eller med fysisk fremmøde.

Stk. 4. Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Generalforsamlingens emne.

 

Paragraf 7 Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk. 3. Formanden, næstformanden og kassereren afstemmer regnskabet og det skal gøres umiddelbart før generalforsamlingen

 

Paragraf 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages af 2/3 flertal af de stemmeberettigede på den ordinære- eller ekstraordinære generalforsamling. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

Paragraf 9 Afstemninger

Stk. 1. Ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger med fysisk fremmøde, træffer sine afgørelser ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når dette begæres af én mødedeltager, og ved valg til bestyrelsen.

Stk. 2. Ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger der afholdes online, træffer sine afgørelser ved simpelt flertal og ved håndsoprækning.

Stk. 2.1. Dette gælder dog ikke ved vedtægtsændringer som beskrevet i §8

Stk. 3. Ved valg til bestyrelsen:

Stk. 3.1 Hvis der stiller flere end 9 op til bestyrelsen, skal der afholdes kampvalg.

Stk. 3.2 Kampvalg indledes ved, at alle får mulighed for at fremføre deres synspunkter, begrundelse for at stille op osv.

Stk. 3.3 Der fremstilles stemmesedler med alle de opstilledes navne, som udleveres til alle stemmeberettigede.

Stk. 3.4 Der må afgives maksimalt 9 stemmer, hvilket svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3.5 Hvis der afgives mere end 9 stemmer, erklæres stemmesedlen ugyldig. Og ingen af stemmerne må tælles med.

Stk. 3.6 Optælling af stemmer må kun udføres af personer der ikke er opstillede.

 

Paragraf 10 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver fortrinsvis andre foreninger for stemmehørere i Danmark dernæst foreninger for stemmehørere i udlandet eller alternativt foreninger for personer med psykiske lidelser.

Stk. 2.1 Bestyrelsen kommer med et forslag til fordelingen af aktiverne, og generalforsamlingen skal godkende denne.